[facetwp facet="keyword_filter"]
[facetwp facet="content_types"]
[facetwp facet="categories"]
[facetwp facet="tags"]
[facetwp sort="true"]
 • ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་པདྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
  ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས ༡༤ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༢༦ ཅན་གྱི་བོད་མི་པདྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོགས་གཞི་དང་ཁོ་རང་གི་འཕྲིན་ཕྲན་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་པར་རིས་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་བར་ཀློད་གྲོལ་བཏང་མེད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན།  འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་རང་ལོ་ ༢༦… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • དཔེ་དེབ་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མི་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
  ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས ༨ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་པ་སངས།       ༄༅། །བོད་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༤༥ ཡིན་པ་དབང་ཕྱུག་ལགས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་རྒྱའི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན།  འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • ལྷ་དར་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
  ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས ༨ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་པ་སངས། ༄༅། །བོད་ཁམས་ཤག་རོང་པོ་རྟར་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ལྷ་དར་ཞུ་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་མང་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཙམ་ལ་བོད་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤག་རོང་པོ་རྟར་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་ས་ལྷི་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ལྷ་དར་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༣༦ ཡིན་པའི་ལྷ་དར་ལགས་ནི་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོ་དང་བོད་མིའི་འགྲོ་སྐྱོད་ཐོག་ལ་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་པ་སོགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདོད་མོས་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་ཞིག་དང་།… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་ཚོའི་ངོ་རྒོལ་རིགས་སྔོན་འགོག་ཆེད་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེར་བཏང་འདུག
  ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས ༡༡ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་པ་སངས། ༄༅། །ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་བལ་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ནང་གི་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་ཐོག་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེར་བཏང་འདུག རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞེ་ཅིང་པིང་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༡༣་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་བལ་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་ཐོག་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་གང་སར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་གསང་བའི་མི་སྣ་དཀྲམ་པའི་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་ཉིན་ཤས་སྔོན་ལ་བོད་མི་འགའ་ཤས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་གྱིས་འདྲི་རྩད་བྱས་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད། བལ་ཡུལ་ནང་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་མིང་བརྗོད་འདོད་མེད་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གཞིགས་ན། བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བོད་མི་དེ་སྔ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་སོགས་ལ་ཞུགས་མྱོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་རིགས་སྤེལ་འཆར་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བལ་ཡུལ་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁང་ནས་གསང་བའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམག་མི་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་དྲག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་བརྗོད་གནང་གི་འདུག དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་བར་ཕན་ཚུན་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་སྲིད་པ་བལ་ཡུལ་གྱི་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་བཞིན་པ་ལྟར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་གསུངས་ན། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་།… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • ཡོན་ཏན་རབ་རྒྱས་ལགས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བ།
  ཟླ་བ་ ༧ ཚེས ༣༠ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར།   ༄༅། །བོད་ནང་གི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་དཔལ་ཡུལ་རུ་ཆེན་རུ་ཆུང་གསུམ་པ་ནས་ཡིན་པ་ཡོན་ཏན་རབ་རྒྱས་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེས་མེད་ཉེས་འགལ་འོག་ད་བར་མི་ལོ་བཞི་ལྷག་རིང་བཙོན་འོག་དུ་སྡུག་སྦྱོངས་མནར་གཅོད་མྱང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱིར་རང་གནས་སུ་འབྱོར་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། བོད་རྒྱའི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་འདས་པའི་མིི་ལོ་བཞི་དང་ཟླ་བ་བཞི་ལྷག་རིང་ཡོན་ཏན་རབ་རྒྱས་ལགས་ཁྲིམས་འོག་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་།  ཕྱི་ཟླ་  ༧… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • དཀར་མཛེས་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམས་བྱས་པར་གཅར་རྡུང་བཏང་བ།
  ཟླ་བ་ ༧ ཚེས ༣༠ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར།  ༄༅། །ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་དུ། འདི་ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་བསང་གསོལ་གཏོང་མཁན་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་འཆར་རྣམ་གྲངས་ཁོངས་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམས་བྱས་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁྲོ་སྨད་དང་གནའ་ཐ་སྡེ་བའི་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་མིས་རྡུང་རྡེག་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་སྐོར་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་དོན་ལྟར་ན།  ད་ཆ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ཁྲོམ་དགེ་ར་འམ་ཁྲོ་སྨད་དང་།  གནའ་ཐ་ཡུལ་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྡེ་བའི་ནང་དུ་ད་ལོར་མགོན་པ་གང་ཉིད་མཆོག་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་བསང་གསོལ་བཏང་སོང་ཟེར་ནས་སྡེ་བའི་མི་ཁ་ཤས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་རོགས་སྐྱོར་ལས་འཆར་རྣམ་གྲངས་སྤྲད་ནས་གསར་རྒྱག་བྱས་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་གནས་སྤོར་བྱས་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམས་བྱས་ཡོད་པ་ཡུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལྟ་སྐོར་དུ་ཡོང་ནས་མཐོང་སྟེ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ལྷན་དུ་སྟོད་གོས་ནག་པོ་གྱོན་ཡོད་མཁན་གྱི་དམག་མི་སླེབས་ནས་སྐུ་པར་ཚང་མ་མར་ལེན་དུ་བཅུག་ནས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་མ་ཟད།   སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམས་བྱེད་མཁན་གྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འགྲམ་ལྕག་གཞུས་ནས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག    གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབྲོག་པ་གྲོང་སྡེ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཞེས་མིང་ཐོག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁང་པའི་ནང་སྡོད་མཁན་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་དེ་ལྟར་གཅར་རྡུང་བཏང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བའི་ཁང་བའི་ནང་སྡོད་མེད་མཁན་མང་ཚོགས་ལ་བསྔོག་བཤེར་དང་རྡུང་རྡེག་བཏང་མེད་པ་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།   ཁང་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བརྒྱད་ནས་བཅུ་གཅིག་བར་གྱི་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་ལས་ཡོད་པ་དང་། … རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • ནིའུ་ཛ་ལན་ཌིའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཤིག་རྒྱ་ནག་གི་རྐང་སྤོལ་འགྲན་སྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ།
  ཟླ་བ་ ༧ ཚེས ༢ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར།   ༄༅། །ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་གི་ནང་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་འཚོགས་གཏན་ཁེལ་བའི་ Gothia Cup ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞོན་སྐྱེས་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་ཐོག་ཕ་བོད་མི་ཡིན་པ་ NewZealand གྱི་ན་གཞོན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་ལགས་འགྲན་སྡུར་དེར་ཞུགས་རྒྱུར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་།… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཟེར་བའི་འོག་བོད་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག
  ཟླ་བ་ ༦ ཚེས ༢༨ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་པ་སངས།   ༄༅། །ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་ཤོར་མདའ་གྲོང་རྡལ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ ༢༡ ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཁྲོད་ནས་བོད་མི་གཉིས་ནི་གྲོང་སྡེ་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཟུར་པ་རེད་འདུག དེ་རིང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ནག་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། སྡེ་མིའི་ལས་དོན་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དོ་དམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ལ་གཏོར་བརླག་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཉེར་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དག་ལ་ཚོགས་ཁག་གཉིས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཐག་དང་ཆད་པ་བཅད་འདུག མི་བཅུ་གཅིག་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་དེར་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་གཅིག་ནས་ཁྲི་ལྔ་བར་གྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་སྦྲགས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ནས་དྲུག་བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག མི་བཅུ་ཅན་གྱི་ཚོགས་པར་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་དྲུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་རྒྱ་སྒོར་འབུམ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་ནས་འབུམ་གཉིས་ཀྱི་ཆད་པ་བཅད་འདུག གསར་འགོད་པས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་དེ་དག་ནི་ནང་ཆེན་རྫོང་ཤོར་མདའ་གྲོང་རྡལ་རྡོ་ཁྲང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དོན་ནི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས་ལུགས་བརྗོད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་ཟེར་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིགས་འབེན་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཁུལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • སེར་སྨད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲིས་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་ཨིན་ཇི་གོང་མའི་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ།
  ཟླ་བ་ ༦ ཚེས ༡༩ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༄༅། །ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་མོའི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་མི་སྣ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་ཨིན་ཇི་གོང་མའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ལོའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཨིན་ཇི་གོང་མའི་གཟེངས་རྟགས་ཆེན་མོ་ནི། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སེ་ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་༸སྐྱབས་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་བཤེས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་  ༦  ཚེས་  ༡༤ ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྐོར་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་འདྲི་རྩད་བྱས་པ།
  ཟླ་བ་ ༥ ཚེས ༡༥ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༄༅། །བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་ལྷན་ཚོགས་ Rastriya Samachar Samiti ཞེས་པའི་ཨིན་ཇིའི་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགོད་པ་མོ་ཧ་ནི་རི་སལ་ Mohani Risal ལགས་དང་། སོམ་ནཱཏ་ལ་མིཅ་ཧ་ནི་ Somnath Lamichhanne… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་མིང་སྲིང་གཉིས་ལ་ལོ་བཞི་ལྷག་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
  ཟླ་བ་ ༥ ཚེས ༩ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྫོང་སེར་ཤུལ་ཡུལ་ཚོའི་ས་གནས་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སེར་ཤུལ་དགོན་པའི་རྒྱབ་རིར་བསང་གསོལ་དང་རླུང་རྟ་དར་འཛུགས་སོགས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སྐབས་སེར་ཤུལ་ཡུལ་ཚོ་ནས་རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པའི་བོད་མི་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཀུན་ཟིགས་པཎ་ཆེ་རིན་པོ་ཆེ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བར་ཤོག རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གཉིས་བོད་དུ་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པའི་ཉེས་མིང་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་ཆེན་ལགས་དང་། བློ་བཟང་ལགས།… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • དཀར་མཛེས་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་པདྨ་དབང་ཆེན་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
  ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༣༠ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ༢༠༡༩  ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༄༅། །ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་དོན་ལྟར་ན།  དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་དགུང་ཕྱག་ཚོད་ ༡༢༌༣༠ ཐོག་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་མདའ་མདོ་ཤང་། འོང་བཟང་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་པདྨ་དབང་ཆེན་ལགས་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུ་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་དགོངས་པ་རྫོགས་འདུག ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཁོང་གིས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྐབས་ཁོང་གི་གྲོང་སྡེ་དཀར་མཛེས་རྫོང་འོང་བཟང་གྲོང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གླུང་བླངས་རྐྱེན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་དམག་གིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཞགས་མ་བཞིའི་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད།… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་མཆོག་ནས་འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་ར་འཕྲོད།
  ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༢༤ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༄༅། །ཉེ་ཆར་ Canadian Federation of Tibetan Association ཞེས་པའི་ཁེ་ན་ཌ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཚུལ་གྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གསོལ་སྟོན་དེའི་ཐོག་སྲིད་བློན་ Justin Trudeau མཆོག་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་གནང་ཡོད་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་དེ་སྲིད་བློན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདེན་པ་མིན་སྐོར་གསུངས་འདུག ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༢༠… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་རེབ་གོང་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་བའི་བོད་མི་དགུ་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
  ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༢༢ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༄༅། །བོད་མདོ་སྨད་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་བོད་མི་དགེ་འདུན་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་བཟང་། བན་དེ་རྡོ་རྗེ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། བསོད་ནམས་རྒྱལ། དར་རྒྱས། ཤ་བོ་ཚེ་རིང་། མཁའ་བྱམས་རྒྱལ། འབྲུག་འབུམ་ཚེ་རིང་བཅས་ལ་མི་ལོ་ ༣ ནས་༧… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།
 • གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དུ་གྲྭ་བཙུན་གསར་འཇུག་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་དང་ཉེན་བརྡ།
  ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༢༠ ༢༠༡༩
   •   གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།
   
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༄༅། །གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དུ་ཕྱི་ནས་གྲྭ་བཙུན་གསར་འཇུག་དང་ཁ་སྣོན་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཆེད་འཛུགས་བྱས་བའི་དགོན་པའི་དོ་དམ་མི་སྣས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་མཁན་པོ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོར། གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཁ་གྲངས་གཞུང་གི་གཏན་འབེབས་ལྟར་གནས་དགོས་བ་དང་། ཕྱི་ནས་གྲྭ་བཙུན་གཅིག་ཀྱང་གསར་འཇུག་དང་ཁ་སྣོན་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་མ་ཟད། གལ་སྲིད་གྲྭ་བཙུན་གསར་ཞུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚེ་གང་མགྱོགས་བླ་རུང་སྒར་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་མ་གཏོགས་ཡང་བསྐྱར་བླ་རུང་སྒར་ལ་གྲྭ་བཙུན་ཚོད་འཛིན་གྱི་དམ་བསྒྲགས་སྲིད་ཇུས་ཡོང་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ལོ་བར་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་ནས་ཉུང་མཐར་ཁྱོན་སྡོམ་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༤༨༢༨… རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས་གནང་།