བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས།

མི་འབོར།

རོབ་རྩིས་ལྟར་མི་གྲངས་ ༡༢༨༠༡༤ ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་བོད་མི་ ༩༤༢༠༣ དང་། བལ་ཡུལ་དུ་ ༡༣༥༡༤ འབྲུག་ཏུ་ ༡༢༩༨ དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལ་ ༡༨༩༩༩ བཅས་ཡོད། གྲངས་ཐོ་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ལ་གཞི་བཅོལ་བྱས་པ་ཡིན།

རྩ་ཁྲིམས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ།

ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན།

བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།

མི་མང་གི་འཐུས་མི་ ༤༤ ལས་གྲུབ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།

Menu