སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མོརྱཱ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་དཔལ་འབྱོར་དུས་བབ་ཅེས་པའི་གསར་ཤོག་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་གར་འགོ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་དང་།  དེའི་ཐོག་ནས་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཀུན་ལ་བྱམས་བརྩེའི་འདུ་ཤེས་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

OTHER PHOTO NEWS
Menu