མདུན་ཤོག » གསར་གནས། »

ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

Share with your friends


Submit

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ཀྱིས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་དང་། མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༢༨༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་གཅིག་ལྕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟེ། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་དབུས་ཁུལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག ( ༡༢ ) འབྲས་ལྗོངས་ལྷོ་ཕྱོགས་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་གྱིས་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་བ་ལྟར། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་ཚེ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ་ནས་ད་རེས་ས་གནས་གཉིས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས། །

Share with your friends


Submit