མདུན་ཤོག » ༧གོང་ས་་མཆོག » གསར་གནས། » གསུང་འཕྲིན་ཁག » གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན། » གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན། » བཀའ་ཤག »

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༢ པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད།

Share with your friends


Submit
Share with your friends


Submit